Whatsapp Web Dark Mode

Whatsapp Web Dark Mode
Screen: WABeta